Manažment spoločnosti a štatutárne orgány

Manažment laboratórnej divízie MEDIREX GROUP

 • riaditeľ laboratórnej divízie, predseda predstavenstva, Medirex a.s.: Ing. Jozef Gavlas, MSc.
 • medicínsky riaditeľ: RNDr. Elena Tibenská, PhD.
  • zástupac medicínskeho riaditeľa pre ZS: MUDr. Katarína Schenková
  • zástupca medicínskeho riaditeľa pre VS: MUDr. Renáta Lenártová, PhD.
 • regionálny manažér pre región Nitra: Mgr. Mária Kičinková
 • regionálny manažér pre región Bratislava: Ing. Mária Sucháňová
 • regionálny manažér pre región Košice: Peter Čolák

Medirex, a.s. západné Slovensko

Odborní zástupcovia

 • klinická biochémia: MUDr. Katarína Schenková
 • klinická hematológia a transfúziológia: MUDr. Anna Čechová
 • lekárska genetika: MUDr. Peter Križan, CSc.
 • klinická imunológia a alergiológia: RNDr. Elena Tibenská, PhD.
 • klinická mikrobiológia: MUDr. Peter Milošovič

Manažéri a vedúci úsekov

 • manažér kvality: Ing. Zita Belicová
 • manažér pre klinickú biochémiu: MUDr. Katarína Schenková
  • vedúci úseku rutinnej diagnostiky: Ing. Zita Belicová
  • vedúci úseku imunochemickej diagnostiky: Ing. Edita Dobáková
  • vedúci úseku špeciálnych metód: RNDr. Iveta Gáboríková
 • manažér klinickej hematológie a transfúziológie: Ing. Mária Sucháňová
 • manažér lekárskej genetiky: RNDr. Renata Lukačková
  • vedúci úseku onkocytogenetiky a FISH: RNDr. Andrea Blahová
  • vedúci úseku prenatálnej cytogenetiky: RNDr. Dagmar Landlová
  • vedúci úseku molekulovej genetiky: RNDr. Renata Lukačková
 • manažér rozvoja genetiky: RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
 • manažér klinickej imunológie a alergiológie: Mgr. Kinga Szabóová
 • manažér klinickej mikrobiológie: MUDr. Emília Miková
  • vedúci úseku virológie, sérológie a molekulovej biológie infekčných ochorení: RNDr. Daniela Hučková
  • vedúci úseku bakteriológie: RNDr. Jaroslav Bojňanský
  • vedúci úseku mykológie: RNDr. Miroslava Pőczová, PhD.
  • vedúci úseku parazitológie: RNDr. Vojtech Boldiš, PhD.
 • manažér mikrobiológie životného prostredia: RNDr. Gabriela Bertaová
 • manažér centrálneho príjmu: Ing. Mária Sucháňová
 • hlavný laborant: Mgr. Erika Veselková

Medirex, a.s. východné Slovensko

Odborní zástupcovia

 • klinická biochémia: MUDr. Renáta Lenártová, PhD.
 • klinická hematológia a transfúziológia: MUDr. Ján Lazúr
 • lekárska genetika: MUDr. Peter Križan, CSc.
 • klinická imunológia a alergiológia: RNDr. Marcela Popovňáková
 • klinická mikrobiológia: MUDr. Eva Sinajová

Manažéri a vedúci úsekov

 • manažér kvality: RNDr. Renata Šmilňáková
 • manažér pre výučbu: MUDr. Renáta Lenártová, PhD.
 • manažér klinickej biochémie: MUDr. Renáta Lenártová, PhD.
  • vedúci úseku rutinnej diagnostiky: Mgr. Františka Puškášová
  • vedúci úseku imunochemickej diagnostiky: RNDr. Renata Šmilňáková
  • vedúci úseku špeciálnych metód: RNDr. Dana Bertová
  • vedúci úseku toxikológie: RNDr. Jana Varhačová
 • manažér klinickej hematológie a transfúziológie: MUDr. Ján Lazúr
  • vedúci úseku hematológie: RNDr. Andrea Polačková
 • manažér lekárskej genetiky: RNDr. Renata Lukačková, PhD.
 • manažér klinickej imunológie a alergiológie: RNDr. Marcela Popovňáková
 • manažér klinickej mikrobiológie:RNDr. Jana Choková
 • hlavný laborant: Iveta Harvanová, DMTL

Štatutárne orgány

Predstavenstvo

 • Ing. Jozef Gavlas, MSc. - Predseda predstavenstva

Dozorná rada

 • MUDr. Radoslav Bardún
 • Dr. Hans Jakob Limbach
 • RNDr. Elena Tibenská, PhD.