Akreditácia

Spoločnosť Medicyt, s.r.o. je držiteľom osvedčenia o akreditácii č. M-016 podľa medzinárodne platnej normy pre medicínske laboratóriá ISO 151 89:2012. V súčasnosti má Medicyt, s.r.o. akreditované všetky laboratórne prevádzky a všetky používané metódy. Celý rozsah činnosti je pokrytý akreditáciou.

Laboratóriá Medicyt, s.r.o. sú spôsobilé vykonávať vyšetrenia v odbore patologická anatómia zahrňujúce histologické vyšetrenia tkanív vrátane peroperačných biopsií a imunohistochemických analýz, gynekologické a negynekologické vyšetrenia vrátane imunocytochemických analýz v klinických vzorkách.

Osvedčenie o akreditácií – MDC prevádzky Košice, Bratislava, Trenčín
Osvedčenie o akreditácií – MDC prevádzky Košice, Bratislava, Trenčín