Legislatívne zmeny

Zdravotnícki pracovníci a povinnosť vrátenia dotácie zo štátneho rozpočtu

Legislatívna zmena 12. mája 2017

Špecializačné štúdium môže „študentovi“ špecializačného štúdia vo vymedzených prípadoch zaplatiť aj iný subjekt ako je on sám. Toto ďalšie štúdium môže byť financované z prostriedkov zamestnávateľov, z rozpočtu obcí a VÚC, zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov nadácií a iných právnických a fyzických osôb, resp. z iných zdrojov.  Novela sa bude týkať zdravotníckych pracovníkov, ktorí „využijú“ financovanie špecializačného štúdia prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu.

 

Povinnosť pre všeobecných lekárov a pediatrov

Tí, ktorí si zvolili odbor „všeobecné lekárstvo“ alebo „pediatria“ a absolvujú špecializačné štúdium, majú povinnosť začať najneskôr do 6 mesiacov od absolvovania špecializačnej skúšky poskytovať všeobecnú ambulantnú starostlivosť. Ak tak neučinia, musia vrátiť celkovú výšku finančných prostriedkov, ktoré dostali zo štátneho rozpočtu.

S touto povinnosťou sa viaže ešte jedna podmienka, a to povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť súvisle po dobu min. 5 rokov. Ak je táto doba 5 rokov kratšia, musí všeobecný lekár alebo pediater vrátiť alikvotnú časť získaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

 

Povinnosť pre zdravotníckych pracovníkov iných špecializačných odborov

Rovnaký režim ako v prípade všeobecných lekárov a pediatrov sa uplatní aj na zdravotníckych pracovníkov, ktorí absolvovali špecializačné štúdium v iných špecializačných odboroch.