Legislatívne zmeny

Vyšší nárast počtu transplantácií vďaka novele zákona

Legislatívna zmena 11. apríla 2017

Dňa 29. apríla nadobúda účinnosť novela zákona č. 317/2016 Z. z. zákon o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „transplantačný zákon“).

Novela transplantačného zákona sa týka odberov a transplantácií orgánov, tkanív a buniek, zároveň by mala odstrániť aktuálne problémy v tejto oblasti, ktorými sú najmä:

  • nejednoznačnosť postupu činností pri transplantáciách,
  • nejasné podmienky darcovstva,
  • nedostatočne definované postupy na zaistenie bezpečnosti a kvality podmienok pri darcovstve orgánov, tkanív, buniek.

Zákon upravuje všeobecné požiadavky odberu, spracovania, testovania, charakteristiky, konzervovania, distribúcie a transplantácie ľudských orgánov a určuje sa, že zdravotné výkony súvisiace s transplantáciou ľudských orgánov môže vykonávať len transplantačné centrum poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Upriamuje sa pozornosť na skutočnosť, že darcovstvo ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek je dobrovoľné a bezplatné, so zákazom akéhokoľvek finančného alebo majetkového zisku pri zachovaní anonymity medzi darcom a príjemcom.

Definuje sa, že laboratórne testy v súvislosti s odberom ľudského orgánu vykonáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má na takúto činnosť príslušné povolenie a ktorý používa štandardizované testovacie súpravy.

Medzi najzásadnejšie zmeny, ktoré novela prinesie, bude stanovenie subjektu, ktorý zabezpečí prevoz mŕtvych ľudských tiel na miesto pohrebu. Dodnes nebolo jasné, kto má daný prevoz hradiť.  Zodpovedným orgánom za transport tela, z ktorého boli odobrané orgány, tkanivá alebo bunky, na miesto pohrebu, bude Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Určuje sa, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nariadi pitvu mŕtveho tela vždy po odbere ľudských orgánov alebo pred odberom ľudského tkaniva alebo ľudských buniek.