Aktuality

Medirex Group partnerom prestížneho fóra OECD v Paríži

Aktualita 10. apríla 2019

Medirex Group sa dostalo významnej pocty. Ako jedna z mála slovenských firiem sme získali príležitosť, aby sme sa zapojili do globálnych diskusií a zároveň prezentovali našu laboratórnu diagnostiku na fóre Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži, ktoré sa uskutoční 20. až 21. mája 2019. Fórum spája čelných predstaviteľov ekonomicky najrozvinutejších štátov sveta so zainteresovanými ľuďmi z podnikateľského sektora, odborových zväzov, občianskych združení či univerzít, aby diskutovali o globálnych sociálnych a hospodárskych výzvach. Uskutočňuje sa počas tzv. OECD týždňa, ktorému dominuje Ministerské zasadnutie Rady (MCM) OECD. 20. ročník tohto prestížneho podujatia je významný aj tým, že predsedníckou krajinou MCM je Slovensko.

Mottom nadchádzajúceho OECD fóra je World in EMotion, ktoré reflektuje fakt, že ľudstvo zažíva obrovské sociálne, ekonomické a politické zmeny umocnené silou globalizácie a digitalizácie. Jednou z kľúčových tém fóra je digitálna transformácia pre udržateľný rozvoj. Bude sa diskutovať o potenciáli nových technológií pri riešení najnáročnejších sociálnych a environmentálnych problémov sveta, ako aj o etickej dimenzii a rizikách, ktoré treba zvážiť.

Slovenskí vedci, autori unikátneho neinvazívneho prenatálneho TRISOMY testu, budú na OECD fóre hovoriť o personalizovanej genomike. Tá predstavuje nové poňatie individuálneho prístupu k pacientovi a stáva sa celosvetovým fenoménom. Prináša víziu kvalitnejšieho života ľudí, nový pohľad na prevenciu a cielenú liečbu ochorení, a s tým súvisiaci ekonomický efekt.

Medirex GROUP sa na tomto podujatí predstaví aj s virtuálnym laboratóriom, ktoré návštevníkom priblíži inovatívne metódy súčasnej laboratórnej diagnostiky. Záujemci si budú môcť dať urobiť vybrané vyšetrenia a výsledok dostanú do aplikácie vo svojom mobile.

 

ENGLISH

 

Medirex Group is a Partner of the Prestigious OECD Forum in Paris

Medirex Group feels strongly honoured: as one of only a handful of Slovak companies, we have the opportunity to get involved in global debate and, at the same time, to present our work in laboratory diagnostics at a forum held by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) in Paris, which will be held on 20-21 May 2019. The Forum is a platform connecting the leaders of the economically most advanced countries of the world with stakeholders form the business sector, unions, civic associations as well as academia facilitating discussion on global social and economic challenges. It will be held during the OECD week, which will be dominated by the Ministerial Council Meeting (MCM) of the OECD. The 20th year of this prestigious event comes with special significance for us, as Slovakia is the chairing country of the MCM.

The motto of the upcoming OECD forum is World in EMotion. This year’s Forum will reflect on the fact that we are experiencing a great deal of social, economic and political change, upheaval and disruption, largely amplified by the dual forces of digitalisation and globalisation.

One of the Forum’s key topics will be digital transformation for sustainable development. The discussions will cover the potential of new technology in addressing the most challenging global social and environmental issues as well as the ethical dimension and risks that need to be considered.

Slovak scientists, the authors of a unique non-invasive prenatal TRISOMY test, will talk about personalised genomics at the OECD Forum as this topic embodies the new understanding of individual approach to patients and is becoming a global phenomenon. It brings the vision of a higher quality of life for people, a new perspective on prevention and targeted treatment of diseases and the related favourable economic effect as well.

Medirex GROUP will introduce its virtual laboratory at the event, enabling the visitors to get to know more about the innovative methods of state-of-the-art laboratory diagnostics. Those interested will be able to take selected tests and receive the results via a smartphone app.