Aktuality

Nové povinnosti pre lekárne

Aktualita 28. januára 2019
9. februára 2019 nadobúda účinnosť priamo vykonateľné nariadenie EÚ č. 2016/161, ktoré zavádza nové povinnosti pre lekárne.

Lekárne nemusia dokladať výpis z registra trestov

Aktualita 8. januára 2019
Od začiatku roka je účinná novela zákona, ktorá obsahuje okrem iného nové antibyrokratické opatrenie.

REPROMED - Komplexný pohľad na poruchy reprodukcie

Aktualita 20. januára 2019
7. február 2019

Štatút súťaže - Testovanie aplikácie Môj Labák

Aktualita 18. januára 2019
Štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže s názvom Testovanie aplikácie Môj Labák.

Nové VOP v platnosti od 1.1.2019

Aktualita 1. januára 2019
Vážení klienti, pripravili sme nové Všeobecné obchodné podmienky pre MEDIREX a MEDICYT, ktoré sú účinné od 01.01.2019.

Novela zákona o zdravotných poisťovniach a o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Aktualita 28. januára 2019
Zákon č. 351/2018 Z. z. je novelou viacerých predpisov z oblasti zdravotníctva, najmä zákona o zdravotných poisťovniach a zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Okrem iného zavádza tzv. viacročné nákladové skupiny, podľa ktorých sa bude stanovovať index rizika nákladov, ktorý by mal zabraňovať účelovej selekcii rizika zdravotnými poisťovňami.

Novela metodického usmernenia ÚDZS k dátovému rozhraniu CKS

Aktualita 20. decembra 2018
ÚDZS vydalo 20. decembra nové metodické usmernenie č. 10/3/2014 k dátovému rozhraniu CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG.

MZ SR spúšťa skríningové programy

Aktualita 13. decembra 2018
Od nového roka začne organizovaný boj proti rakovine. Ministerstvo požiadalo poisťovne, aby vybrali 20-tisíc ľudí starších ako 50 rokov, ktorí dostanú pozvanie na skríningové vyšetrenie rakoviny hrubého čreva a konečníka.

Aktualizovaný cenník platný od 1.1.2019

Aktualita 31. decembra 2018
V súvislosti so zavedením nových vyšetrení vstupuje do platnosti od 1. 1. 2019 nový cenník vyšetrení pre samoplatcov, ktoré poskytujeme v laboratóriách Medirex a Medicyt na priamu platbu mimo zdravotného poistenia.

Zdravotná poisťovňa môže vykonať kontrolu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti kedykoľvek.

Aktualita 7. novembra 2018
Kontrolu nad poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (lekármi, lekárňami, ošetrovateľskými zariadeniami atď.) vykonáva viacero subjektov (samosprávny kraj, MZ SR, ŠÚKL atď.), z ktorých najčastejším kontrolórom sú zdravotné poisťovne.

Lekár nesmie sprístupniť zdravotnú dokumentáciu Úradu pre ochranu osobných údajov.

Aktualita 6. novembra 2018
Napriek tomu, že Úrad pre ochranu osobných údajov je kontrolným orgánom, žiadne zákonné ustanovenie nestanovuje lekárom povinnosť, aby mu umožnili nazrieť do zdravotnej dokumentácie jednotlivých pacientov ani na účely kontroly.

Vyšlo druhé číslo vedeckej publikácie newslab

Aktualita 1. novembra 2018
Dozviete sa podrobnosti o geneticky významných aberáciách u pacientov s myelodysplastickým syndrómom a spôsoboch ich detekcie.

Naše laboratóriá udávajú trend v laboratórnej diagnostike

Aktualita 15. októbra 2018
Na celoslovenskej konferencii sme prezentovali prínos laboratórií Medirex pre skvalitnenie zdravotníctva na Slovensku.

Jesenný labMED je plný pútavého čítania

Aktualita 4. októbra 2018
Nové číslo labMED-u prináša množstvo zaujímavých tém. Spresňujeme podrobnosti o správnom postupe pri odbere venóznej krvi podľa najnovších odporúčaní EFLM. Ďalej sa zaoberáme vplyvom ionizujúceho žiarenia na vznik detskej leukémie.

Zmena v národnom zdravotníckom informačnom systéme

Aktualita 13. augusta 2018
Cieľom návrhu zákona je vedenie zdravotnej dokumentácie v elektronickej podobe a zosúladenie sprístupnenia údajov z elektronickej aj listinnej podoby.

Vzhľadom na epidémiu osýpok znižujeme cenu vyšetrenia

Aktualita 1. augusta 2018
Laboratóriá Medirex v súvislosti s aktuálnou epidémiou osýpok na východnom Slovensku a zvýšením počtu chorých prinášajú zníženie cien vyšetrení zisťujúcich prítomnosť protilátok proti tomuto vírusu.

Zmena v zozname rizikových látok

Aktualita 26. júla 2018
Dňa 26. júla 2018 sa do medzirezortného pripomienkového konania dostane návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva, ktorého cieľom je vyradiť zo zoznamu rizikových látok:

Zmena v rozsahu odbornej prípravy a požadovaných vedomostí

Aktualita 23. júla 2018
Vyhláška upravuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky vo viacerých oblastiach verejného zdravotníctva; najmä pre skúšky na kvantitatívne a kvalitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely ich možného vplyvu na zdravie, pre skúšky na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie,

Zoznam zdravotných úkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

Aktualita 20. júla 2018
Zoznam umožňuje poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti kódovať zdravotné výkony v súlade s poskytnutou starostlivosťou pri ukončení hospitalizácie.

Zdravotné poisťovne budú mať viac zodpovednosti

Aktualita 20. júla 2018
Cieľom zákona je zvýšenie zodpovednosti poisťovní za zabezpečenie nároku poistencov, zlepšenie transparentnosti pri tvorbe čakacích zoznamov, zabezpečenie vymáhania pohľadávok na poistnom výlučne zo strany zdravotných poisťovní v prvom stupni a výlučne zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Rozšírenie poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, zdravotných pracovníkov na doplnenie špecialistov vo vybraných špecializovaných odborov

Aktualita 1. júla 2018
Zákon č. 192/2018 mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve tým že, obsahom zákona v nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe je definovanie podmienok na zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia, určenie náležitostí žiadosti o zaradenie a postupu vzdelávacej ustanovizne...

Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Aktualita 1. júla 2018
Zákon č. 191/2018 mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia tým, že sa vytvorili priaznivejšie podmienky pre poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie a vyhotovenie parkovacieho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zmena v klinickom skúšaní liekov a poskytnutie lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach

Aktualita 15. júna 2018
Cieľom zákona č. 156/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je implementovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014 zo 16. apríla 2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie, ktorým sa zrušuje smernica 2001/20/ES....

Zmena v ošetrovaní zubných kazov

Aktualita 20. júna 2018
Nariadením vlády Slovenskej republiky, sa upravuje zmena zdravotného výkonu záchovnej stomatológie V12, ktorým je výkon ošetrenie zubného kazu iným výplňovým materiálom ako je amalgám. Ako alternatíva namiesto amalgámu bude použitý miešaný skloionomérny cement bez modelácie.

Regulácia cien v zdravotníctve

Aktualita 1. júna 2018
Opatrením MZ SR č. 07045-45/2018-OL sa zabezpečuje primerané krytie zvýšených nákladov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ....
‹ predchádzajúce  01 02 03 04    nasledujúce ›